جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه

فرهنگ و سنت ایران عزیزمان با جشن‌های باستانی گره خورده است که یکی از اهدافش جمع کردن کوچک‌ترها و بزرگ‌ترها‌ و نقل کردن سینه به سینه‌ی داستان‌ها و ‌تجربیات بوده است.  جشن‌ها با هم‌دلی و هم‌صحبتی، خاطرات زیبایی را برای ایرانیان فراهم می‌کرد.  یکی از این جشن‌های باستانی جشن مهرگان است. این جشن که جز جشن‌های پاییزی است، مملو از رنگ‌هایی است که ما را به یاد کوچه باغ‌های قدیمی و بوی خاک نم‌دار و عطر دلچسب جای ذغالی می‌اندازد.  ما نیز سنت‌ها و جشن‌های باستانیمان را هم‌چون گنجینه‌ای از سوی پیشینیان به کودکانمان هدیه می‌کنیم به امید آن‌که، آن‌چه که حاصل روزگارانی با پستی و بلندی است به سلامت به نسل بعد منتقل شود. در همین راستا پس از توضیح سفره‌ی مهرگان، کمی خوراکی‌های جذاب پاییزی را چاشنی لحظه‌هایمان‌ کردیم.

جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه

فرهنگ و سنت ایران عزیزمان با جشن‌های باستانی گره خورده است که یکی از اهدافش جمع کردن کوچک‌ترها و بزرگ‌ترها‌ و نقل کردن سینه به سینه‌ی داستان‌ها و ‌تجربیات بوده است.  جشن‌ها با هم‌دلی و هم‌صحبتی، خاطرات زیبایی را برای ایرانیان فراهم می‌کرد.  یکی از این جشن‌های باستانی جشن مهرگان است. این جشن که جز جشن‌های پاییزی است، مملو از رنگ‌هایی است که ما را به یاد کوچه باغ‌های قدیمی و بوی خاک نم‌دار و عطر دلچسب جای ذغالی می‌اندازد.  ما نیز سنت‌ها و جشن‌های باستانیمان را هم‌چون گنجینه‌ای از سوی پیشینیان به کودکانمان هدیه می‌کنیم به امید آن‌که، آن‌چه که حاصل روزگارانی با پستی و بلندی است به سلامت به نسل بعد منتقل شود. در همین راستا پس از توضیح سفره‌ی مهرگان، کمی خوراکی‌های جذاب پاییزی را چاشنی لحظه‌هایمان‌ کردیم.