روز دانش آموز اردوی آهار

بوی پوست پرتقال سوخته، بوی نم باران، بوی خاک خیس،گویی برای آن که پاییز به وجودمان بنشیند، باید قدم می‌زدیم در دل بودن‌هایش. همراه شدیم به رنگ زرد و نارنجی و قرمز تا در سلول سلولمان خاطراتی ناب از جنس دوستی و لذت و عشق بر صفحه‌ی تاریخ کودکیمان بنویسیم. همراه با مادر‌ها و دخترها به بهانه‌ی روزی که به نام آن‌هاست، قدم در دل طبیعت منطقه‌ی آهار گذاشتیم و نفسمان را از خنکای نسیم پاییزی پاک، پر کردیم؛ و در این راه یاد گرفتیم که چطور می‌توانیم قدم‌هایمان را بلند‌تر، نفس هایمان راعمیقتر و دوستی‌هایمان را محکم‌تر کنیم.